UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE
(OC, AC, NNW, ZK, ASS)

OC posiadaczy pojazdów

Jest to ubezpieczenia obowiązkowe. W wyniku zawartego ubezpieczenia Towarzystwo obejmuje ochroną ubezpieczeniową odpowiedzialność cywilną posiadaczy pojazdów mechanicznych, za szkody wyrządzone osobom trzecim w związku z ruchem ich pojazdów na terenie całej Unii Europejskiej.
Wysokość składki uzależniona jest od rodzaju pojazdu, pojemności silnika, strefy regionalnej, okresu posiadania prawa jazdy, przeznaczenia pojazdu, rodzaju rejestracji, wieku posiadacza pojazdu itd.
Zakres ubezpieczenia jest identyczny w każdej firmie ubezpieczeniowej ( wynika z ustawy z dnia 22 maja 2003r o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym, i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych Dz. U. z 2003r. Nr 124 poz. 1152 z póź. zm.)

AC autocasco

Ubezpieczenie dobrowolne pojazdu od uszkodzenia, zniszczenia lub kradzieży.
Towarzystwo ponosi odpowiedzialność za szkody polegające na uszkodzeniu, zniszczeniu, lub utracie pojazdu wskutek zderzenia się pojazdów, nagłego zderzenia się pojazdu z osobami, zwierzętami lub przedmiotami, zdarzeń losowych, uszkodzenia pojazdu przez osoby trzecie, kradzieży z włamaniem.

NNW

- ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków kierowcy i pasażerów.
Przedmiotem ubezpieczenia są trwałe następstwa nieszczęśliwych wypadków, powstałe w związku:

  • z ruchem pojazdu,

  • w czasie wsiadania i wysiadania z pojazdu,

  • bezpośrednio przy załadowaniu i wyładowaniu pojazdu 

  • polegające na uszkodzeniu ciała lub rozstroju zdrowia, powodujące trwały uszczerbek na zdrowiu lub śmierć ubezpieczonego - kierowcy i pasażerów pojazdu wymienionego w polisie.

Ubezpieczenie obejmuje wypadki powstałe zarówno w kraju jak i za granicą.

ASS - Assistance

Pomoc na drodze w sytuacji awarii, uszkodzenia pojazdu, a także zgubienia kluczyków, przebicia opony itp. Bezpłatne holowanie, zakwaterowanie bądź auto zastępcze na czas naprawy.
Ubezpieczenie dobrowolne, bardzo przydatne podczas dalekich podróży. Obejmuje teran Polski i Europy.

Ubezpieczenie szyb

Ubezpieczenie szyb w Twoim samochodzie obejmuje szybę czołową, tylną oraz szyby boczne. Jest to ubezpieczenie dodatkowe, które możesz kupić wraz z ubezpieczeniem OC i AC. Wykorzystując ubezpieczenie szyb nie tracisz zniżki za bezszkodową jazdę.

Ochrona zniżek

Jest to gwarancja niepomniejszenia zniżki za bezszkodową jazdę w przypadku wyrządzenia przez nas szkody.

Bezpośrednia Likwidacja Szkód

Coraz więcej towarzystw przy OC pojazdu oferuje w standardzie lub za niewielka dopłatą możliwość zgłoszenia szkody wyrządzonej przez sprawcę z innej firmy u własnego ubezpieczyciela.

Masz pytania lub wątpliwości ?

ZADZWOŃ!

Created by: cdx.pl